Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2020-2025 του Πολυτεχνείου Κρήτης εγκρίθηκε στην 544/23.12.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

 

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ προς τον Πρύτανη, εγκρίθηκε στην 544/23.12.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6092/τ. Β'/31.12.2020.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ, εγκρίθηκε στην 552/19.03.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου και Πιστοποιήθηκε από την ΕΘΑΕΕ .

 

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ, εγκρίθηκε στην 553/31.03.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

 

Στοχοθεσία Ποιότητας

Η Στοχοθεσία Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ, εγκρίθηκε στην 555/15.04.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

 

 

ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ) 

Ετήσιες Εκθέσεις για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης  


Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2020

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2019

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2018

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2017

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2016

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2015

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2013-2014)

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2012-2013)

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2011-2012)

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2010-2011)

Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2009