Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2020-2025 του Πολυτεχνείου Κρήτης εγκρίθηκε στην 544/23.12.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

 

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ προς τον Πρύτανη, εγκρίθηκε στην 544/23.12.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6092/τ. Β'/31.12.2020, το οποίο τροποποιήθηκε με την 10η/03.07.2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4428/τ. Β'/10.07.2023.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ, εγκρίθηκε στην 552/19.03.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου και Πιστοποιήθηκε από την ΕΘΑΕΕ.

 

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ, εγκρίθηκε στην 553/31.03.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

 

Στοχοθεσία Ποιότητας

Η Στοχοθεσία Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ, εγκρίθηκε στην 555/15.04.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου.