Εκπαίδευση Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού σε Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικά με την εκπαίδευση του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού

Εκπαίδευση ακαδημαϊκού προσωπικού στις ενότητες (Ομάδα Α):

  • Σύνταξη περιγραμμάτων μαθημάτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων (extended syllabus)
  • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές
  • Εγγραφή σε online βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων (π.χ. Google Scholar, ORCID)
  • Συγγραφή (ή διόρθωση) ετήσιων αναφορών δραστηριοτήτων (Annual Activity Reports - AAR)

Διαφάνειες εκπαιδευτικής διαδικασίας (1/1)

Περιοδική στοχοθεσία και η παρακολούθησή της (Ομάδα Γ)

Βελτίωση/Ενίσχυση κουλτούρας αυτοαξιολόγησης, λογοδοσίας και εξωστρέφειας (Ομάδα Δ)