Χρήσιμο υλικό σχετικά με τη Νομοθεσία που διέπει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαδικασίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Νόμος 4957/2022 "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις."

 

Νόμος 4653/2020 "Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις" 

 

Νόμος 4485/2017 "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"

 

Νόμος 4115/2013 "Οργάνωση και λειτουργία ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ΕΟΠΕΠ και άλλες διατάξεις"

 

Νόμος 4009/2011"Δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων"

 

Νόμος 3374/2005 "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση"