Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης ανασυγκροτήθηκε με την 3698/11.05.2023 Β' Πράξη Ανασυγκρότησης της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: Ψ437469Β6Ν-Ο5Τ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελείται από:

 

α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας

 

1. Φώτιος Κανέλλος, Πρόεδρος (Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Δία Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας), Αναπληρωτής Καθηγητής

 

2. Μιχαήλ Δούμπος, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

3. Γεώργιος Χρηστίδης, Καθηγητής (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Τακτικό μέλος

   Εμμανουήλ Στειακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Αναπληρωματικό μέλος

 

4. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Τακτικό μέλος

    Γεώργιος Καρυστινός, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

5. Ιωάννης Τσομπανάκης, Καθηγητής (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Δανάη Βενιέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

6. Ιωάννης-Νικόλαος Τσάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Τακτικό μέλος

    Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

7. Νικόλαος Σπανουδάκης, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Νεκτάριος Μουμουτζής, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

8. Αριάδνη Παντίδου, Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Δεν έχει οριστεί αναπληρωματικό μέλος

 

*  Εκπρόσωπος Μελών Ε.Ε.Π. (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών, Ερευνητών επί συμβάσει, Εντεταλμένων Διδασκόντων (δεν ορίστηκε)

 

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ελευθερία Μαλανδράκη, υπάλληλος ΙΔΟΧ του ιδρύματος, με αναπληρώτρια την κα Ανδρεανή Λυρώνη, μόνιμη υπάλληλο του Ιδρύματος.

 

Η θητεία των Μελών Δ.Ε.Π. και των Εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας (περιπτώσεις 1 έως και 9) είναι πενταετής, προσαρμοσμένη στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη, συνεπώς η θητεία τους ορίζεται έως και την 31η.08.2027. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων 10 έως και 12 της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας αναδεικνύονται σε ετήσια βάση, με κατάλληλη προσαρμογή στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη, συνεπώς η θητεία τους ορίζεται έως και την 31η.08.2023, και έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Η ΜΟ.Δ.Ι.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης ανασυγκροτήθηκε με την 1753/12.12.2022 Πράξη Συγκρότησης Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: 6ΚΑ3469Β6Ν-09Υ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελείται από:

 

1. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, Πρόεδρος (Πρύτανης), Καθηγητής

 

2. Μιχαήλ Δούμπος, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

3. Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Καθηγητής (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Τακτικό μέλος

    Εμμανουήλ Στειακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Αναπληρωματικό μέλος

 

4. Αθανάσιος Λιάβας, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Τακτικό μέλος

    Γεώργιος Καρυστινός, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

5. Ιωάννης Τσομπανάκης, Καθηγητής (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Δανάη Βενιέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

6. Ιωάννης-Νικόλαος Τσάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Τακτικό μέλος

    Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

7. Νικόλαος Σπανουδάκης, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Νεκτάριος Μουμουτζής, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

8. Αριάδνη Παντίδου, Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Δεν έχει οριστεί αναπληρωματικό μέλος

 

*  Εκπρόσωπος Μελών Ε.Ε.Π. (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών, Ερευνητών επί συμβάσει, Εντεταλμένων Διδασκόντων (δεν ορίστηκε)

 

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ανδρεανή Λυρώνη, μόνιμη υπάλληλος του Ιδρύματος, με αναπληρώτρια την κα Ελευθερία Μαλανδράκη, υπάλληλο ΙΔΟΧ του ιδρύματος. 

 

Η θητεία των Μελών Δ.Ε.Π. και των Εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας (περιπτώσεις 1 έως και 9) είναι πενταετής, προσαρμοσμένη στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη, συνεπώς η θητεία τους ορίζεται έως και την 31η.08.2027. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων 10 έως και 12 της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας αναδεικνύονται σε ετήσια βάση, με κατάλληλη προσαρμογή στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη, συνεπώς η θητεία τους ορίζεται έως και την 31η.08.2023, και έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης ανασυγκροτήθηκε με την 3524/11.05.2022 Πράξη Συγκρότησης Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: 6ΔΩΨ469Β6Ν-1ΣΟ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελείται από:

 

1. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, Πρόεδρος (Αντιπρύτανης), Αναπληρωτής Καθηγητής

 

2. Μιχαήλ Δούμπος, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Βασίλειος Κουϊκόγλου, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

3. Δέσποινα Πεντάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Τακτικό μέλος

    Δέσποινα Βάμβουκα, Καθηγήτρια (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Αναπληρωματικό μέλος

 

4. Αθανάσιος Λιάβας, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Τακτικό μέλος

    Γεώργιος Καρυστινός, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

5. Δανάη Βενιέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Απόστολος Γιαννής, Επίκουρος Καθηγητής (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

6. Ιωάννης-Νικόλαος Τσάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Τακτικό μέλος

    Μαρία Σταυρουλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

7. Παυλίνα Ροτόντο, Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Τακτικό μέλος

    Μαρία Σολινταδάκη, Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

8. Νικόλαος Σπανουδάκης, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Μαρία Μπακατσάκη, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Μ.Π.Δ.), Αναπληρωματικό μέλο

 

9. Βασιλική Πάγγειου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας), Τακτικό μέλος

    Δήμητρα Αθενάκη, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων), Αναπληρωματικό μέλος

 

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. η κα Ανδρεανή Λυρώνη, μόνιμη υπάλληλος του Ιδρύματος.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης ανασυγκροτήθηκε με την 1659/08.12.2020 Πράξη Συγκρότησης Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: ΨΗΜΟ469Β6Ν-Ψ6Φ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελείται από:

 

1. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, Πρόεδρος (Αντιπρύτανης), Αναπληρωτής Καθηγητής

 

2. Μιχαήλ Δούμπος, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Βασίλειος Κουϊκόγλου, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

3. Δέσποινα Πεντάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Τακτικό μέλος

    Δέσποινα Βάμβουκα, Καθηγήτρια (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Αναπληρωματικό μέλος

 

4. Άγγελος Μπλέτσας, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Τακτικό μέλος

    Γεώργιος Καρυστινός, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

5. Δανάη Βενιέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Απόστολος Γιαννής, Επίκουρος Καθηγητής (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

6. Ιωάννης-Νικόλαος Τσάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Τακτικό μέλος

    Μαρία Σταυρουλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

7. Παυλίνα Ροτόντο, Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Τακτικό μέλος

    Μαρία Σολινταδάκη, Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

8. Νικόλαος Σπανουδάκης, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Μαρία Μπακατσάκη, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Μ.Π.Δ.), Αναπληρωματικό μέλο

 

9. Βασιλική Πάγγειου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας), Τακτικό μέλος

    Δήμητρα Αθενάκη, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων), Αναπληρωματικό μέλος

 

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. η κα Ανδρεανή Λυρώνη, μόνιμη υπάλληλος του Ιδρύματος.