Slide background

Slide background

Slide background

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος, τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ). Η συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

 

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ Πολυτεχνείου Κρήτης

Αναθεωρημένη απόφαση πιστοποίησης ΕΣΔΠ

 

ΜΟΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης

Η δομή, οργάνωση και λειτουργία της ΜΟΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης εγκρίθηκε στην 544/23.12.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6092/τ. Β'/31.12.2020.

Τροποποιήθηκε με την 10η/03.07.2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4428/τ. Β'/10.07.2023.

Ημερίδα της ΜΟΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώσε ημερίδα με τίτλο "Η Διασφάλιση της Ποιότητας στο Πολυτεχνείο Κρήτης - Εξελίξεις και Προοπτικές".