Με βάση το άρθρο 215 του Ν.4957 / 21.07.2022, η ΜΟΔΙΠ διαρθρώνεται εσωτερικά από:

α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και

β) την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας.

 

H Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή

γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.

δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών

ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων και

στ) έναν (1) εκπρόσωπο από τους Επισκέπτες Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει που απασχολούνται στο ΑΕΙ.

Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.

Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται σε ετήσια βάση και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.

 

Η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας στελεχώνεται με διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προΐσταται αυτής υπάλληλος του Α.Ε.Ι., ειδικότητας ή κλάδου, που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.

 

Σύνθεση ΜΟ.ΔΙ.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης ανασυγκροτήθηκε με την 3698/11.05.2023 Β' Πράξη Ανασυγκρότησης της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: Ψ437469Β6Ν-Ο5Τ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελείται από:

 

α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας

 

1. Φώτιος Κανέλλος, Πρόεδρος (Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Δία Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας), Αναπληρωτής Καθηγητής

 

2. Μιχαήλ Δούμπος, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

3. Γεώργιος Χρηστίδης, Καθηγητής (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Τακτικό μέλος

   Εμμανουήλ Στειακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Αναπληρωματικό μέλος

 

4. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Τακτικό μέλος

    Γεώργιος Καρυστινός, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

5. Ιωάννης Τσομπανάκης, Καθηγητής (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Δανάη Βενιέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

6. Ιωάννης-Νικόλαος Τσάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Τακτικό μέλος

    Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

7. Νικόλαος Σπανουδάκης, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Νεκτάριος Μουμουτζής, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

8. Αριάδνη Παντίδου, Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Δεν έχει οριστεί αναπληρωματικό μέλος

 

*  Εκπρόσωπος Μελών Ε.Ε.Π. (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών, Ερευνητών επί συμβάσει, Εντεταλμένων Διδασκόντων (δεν ορίστηκε)

 

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ελευθερία Μαλανδράκη, υπάλληλος ΙΔΟΧ του ιδρύματος, με αναπληρώτρια την κα Ανδρεανή Λυρώνη, μόνιμη υπάλληλο του Ιδρύματος.

 

Η θητεία των Μελών Δ.Ε.Π. και των Εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας (περιπτώσεις 1 έως και 9) είναι πενταετής, προσαρμοσμένη στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη, συνεπώς η θητεία τους ορίζεται έως και την 31η.08.2027. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων 10 έως και 12 της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας αναδεικνύονται σε ετήσια βάση, με κατάλληλη προσαρμογή στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη, συνεπώς η θητεία τους ορίζεται έως και την 31η.08.2023, και έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους.

 

β) την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας

 

Ανδρεανή Λυρώνη, αναπληρώτρια προϊσταμένη

Ελευθερία Μαλανδράκη, στέλεχος διοικητικής υποστήριξης 

Δήμητρα Κυριάκου, στέλεχος διοικητικής υποστήριξης 

Ματθαίος Συμιακάκης, στέλεχος τεχνικής υποστήριξης